Svenska Retursystems whistleblower-funktion hos Interaktiv Säkerhet

 • Anti-korruption
 • Yttrandefrihet och integritet
 • Kundintegritet
 • Hälsa och säkerhet
 • Hållbarhet i leverantörskedjan
 • Miljöansvar


Vi uppmuntrar våra anställda, kunder, affärspartners och andra intressenter att rapportera eventuella misstankar om oenigheter och missförhållanden såsom mutbrott, allvarliga tjänstefel eller brott mot tystnadsplikt. Vi kommer att undersöka och du kommer att få återkoppling på lämpligt sätt. För mer information om vem och vad du kan anmäla se nedan.

Tack för ert engagemang.

Du kan välja något av följande anmälningsalternativ: 


Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Ditt namn (Frivilligt).
 • Kontaktinformation (Frivilligt, e-postadress eller telefonnummer).
 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka har varit inblandande.
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att finns dokumentation och i så fall vad och var. 
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

En whistleblower-funktion är till för att anmäla oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som exempelvis rör:

 • Olagliga aktiviteter.
 • Finansiella bedrägerier (ex, oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring).
 • Mutor eller korruption.
 • Jäv.
 • Brott mot företagets tydligt kommunicerade etiska riktlinjer.
 • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa. 
 • Allvarlig påverkan på Svenska Retursystems vitala intressen. 
 • Illegal handel med SRS-pallar och lådor

De uppgifter som kommer in via systemet kan innehålla känsliga personuppgifter. I lag regleras hur sådana integritetskänsliga personuppgifter får hanteras. Behandling av personuppgifterna kan kräva starka skäl. Finns inte starka skäl, kan det innebära att ärendet inte utreds vidare.

Särskilt för vem som kan anmälas i Sverige

För Svenska Retursystem i Sverige måste vissa kriterier uppfyllas för vem som kan anmälas i en whistleblower-funktion. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten föreskrift är tjänsten begränsad till att endast gälla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom Svenska Retursystem.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar på uppdrag av Svenska Retursystem. 

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter måste sparas om du vill få återkoppling i ärendet.

När en ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet så avidentifieras det omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Svenska Retursystem.

Det avidentifierade ärendet rapporteras sedan vidare till Svenska Retursystem som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Den som vill få uppföljning i sitt ärende måste själv kontrollera om någon information har lämnats genom att logga in på den här sidan med ärendenummer och verifieringskod. Det går också bra att kontakta Interaktiv Säkerhet för att få hjälp.