Frågor & Svar

Varför har Svenska Retursystem infört en whistleblower-funktion?

Svenska Retursystem har infört en whistleblower-funktion som en viktig kanal för att få information om eventuella oegentligheter eller missförhållanden kopplade till vår organisation eller våra arbetsplatser för att vi ska kunna verka för att vår verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vad har Interaktiv Säkerhet för uppgift?

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Svenska Retursystems whistleblower-funktion. Interaktiv Säkerhet tar emot och avidentifierar alla ärenden så att anmälaren har möjlighet att förbli anonym gentemot Svenska Retursystem. Interaktiv Säkerhet utreder inga anmälningar utan fungerar endast som mellanhand och filter mellan uppgiftslämnare och utredare (Svenska Retursystem).

Vem kan anmäla?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos Svenska Retursystem. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon utomstående.

Vad kan anmälas?

En whistleblower-funktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter. Det kan exempelvis vara mutor, bestickning, bedrägeri eller förfalskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön.

De uppgifter som kommer in via systemet kan innehålla känsliga personuppgifter. I lag regleras hur sådana integritetskänsliga personuppgifter får hanteras. Behandling av personuppgifterna kan kräva starka skäl. Finns inte starka skäl, kan det innebära att ärendet inte utreds vidare.

Regler för vem som kan anmälas:

I Sverige måste vissa kriterier uppfyllas för vem som kan anmälas i en whistleblower-funktion. Enligt Datainspektionens föreskrift är tjänsten begränsad till att endast gälla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner.

Vem utreder min anmälan?

Din anmälan utreds av ansvariga personer hos Svenska Retursystem. 

Om jag lämnar mina kontaktuppgifter, finns det risk för att de lämnas till Svenska Retursystem?

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har Interaktiv Säkerhet säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dessa kommer inte att lämnas vidare till Svenska Retursystem utan din tydliga tillåtelse.

Kontaktuppgifter används för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kommunicera med dig som uppgiftslämnare och ställa kompletterande frågor om en utredning samt ge dig återkoppling. Om du själv vill kommunicera direkt med Svenska Retursystem går det självklart bra.

Kan jag vara helt anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar i så fall att du själv loggar in här på anmälningssidan eller kontaktar Interaktiv Säkerhet inom några veckor från att du lämnat din anmälan för att få återkoppling i ditt ärende.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

När du lämnar din anmälan erhåller du ett ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter kan användas för att logga in och få uppföljning i ditt ärende. Du kan också kontakta Interaktiv Säkerhet som i sin tur tar kontakt med Svenska Retursystem.

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

  1. Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret.
  2. Du kan skicka e-post med din anmälan till svenskaretursystem@whistleblower.se.
  3. Du kan ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30 (UTC+2). Tel +46 770 455671.
  4. Du kan skriva brev till Interaktiv Säkerhet på adressen: Interaktiv Säkerhet, Norrgatan 10, 432 41 Varberg. Märk kuvertet med "Svenska Retursystem".

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas om du väljer att lämna din anmälan via telefon.