Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Personuppgiftsansvarig: Svenska Retursystem är personuppgiftsansvarig för whistleblower-funktionen. Adress: Warfvinges väg 29, 104 25 Stockholm. Telefon: +46 (0) 8-728 51 60. E-post: kundservice@retursystem.se. 

Ändamål med behandlingen: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.

Uppgifter som behandlas: Personuppgifter i whistleblower-funktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga handlingar eller andra allvarliga oegentligheter.

Mottagare av uppgifterna: Svenska Retursystem har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i whistleblower-funktionen. Endast en särskild intern organisation får ta del av uppgifterna för att kunna hantera anmälningar och leda undersökningar, och då endast till uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Rätt till registerutdrag m.m. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Svenska Retursystem behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Om du anser att Svenska Retursystem bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen 2016/679 har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.